Monday, July 30, 2007

28.07.2007 Kallio, Helsinki: Trash


28.07.2007 Kallio, Helsinki: Trash, originally uploaded by anttia.

No comments: